EXTRAPUR

 

EXTRAPUR                        

 

Výrobek EXTRAPUR je lepidlo rychle vulkanizující vlhkostí, schopné navzájem lepit následující materiály: dřevo, kovy, pěnový polystyren, asbestový cement, polyester,fenolové laminátové desky, a pod. Tento výrobek se používá pro výrobu schodnic, spárovek, karavanů, souvislých panelů, chladných skladů, izolačních zdí, izolačních dveří a podobně. EXTRAPUR vytváří pevný pruh lepidla. Nicméně je nutné navlhčit jeden z povrchů nastříkáním vodou. EXTRAPUR neobsahuje formaldehyd a kovy v souladu s vyhláškou RoHS.

 

Fyzikálně-chemické vlastnosti a optimální podmínky pro použití:

 

 

Báze

speciální polyuretanové pryskyřice

 

Barva

světle hnědá

 

Viskozita při 20°C

2500 +/- 500 mPas (Brookfield, osa g4, 20 RPM)

                                                                        

Hustota při 20 °C

1,1 +/- 0,1 g/ml

 

Doporučená spotřeba

100 – 200 g/m2

 

Teplota při zpracování

(doporučená) 20°C, +10°C minimum

 

Otevřená doba při 20°C

přibližně 20 - 30 minut

 

Počáteční doba vytvrzování při teplotě 20°C

 a relativní vzdušné vlhkosti 65%

 

30 min

 

 

Konečná doba vytvrzování

12 – 24 hodin

 

Tvrdost

95 – 100 SHORE A

 

Pevnost v tahu

 

více než 35N/mm2

 Průtažnost

150/200%

 

Nářadí pro aplikaci

váleček, štětec, nanášecí stroj, stěrka nebo výtlačná pistole (kompresní poměr 4:1)

 

Čištění stroje

rozpouštědlem a lepidlu odolnou tekutinou

 

Skladování

uchovávejte výrobek na místě chráněném před vlhkostí a vysokou teplotou

 

Úroveň rizika

Xn, škodlivý

 

Instrukce

Doby lepení se výrazně liší v závislosti na teplotě, mohou být poloviční nebo dvojnásobné oproti výše uvedeným hodnotám (při 20 °C), pokud se teplota sníží nebo zvýší o 10 °C. Doba lepení může být také podstatě delší, zvláště při lepení materiálů bez vlhkosti. V takových situacích musí být jeden z povrchů připravených k lepení lehce navlhčen (vlhčete tak, aby se neporušila přilnavost). Během tvrdnutí musí být vyvinuté dostatečné stisknutí obou lepených dílů tak, aby byl zajištěn dobrý kontakt mezi oběma povrchy.

 

S ohledem na velkou různorodost dostupných materiálů doporučujeme, abyste před tím, než přistoupíte k sériové výrobě, vyzkoušeli, zda získaná soudržnost dosahuje standardy, které očekáváte u daného výrobku.

 

Poznámky

Zkontrolujte, zda lepené díly nejsou mastné nebo zoxidované, protože tyto jevy zhoršují soudržnost spoje.

Pro pokovenou střešní krytinu doporučujeme použít plechy natřené barvou nebo základovou barvou.

Při práci s pěnovým polystyrenem zkontrolujte, zda byl správně připraven a zda neuvolňuje emise (voda, rozpínací plyny), které by mohly zhoršit soudržnost.

 

Užitečné tipy pro použití EXTRAPURU

  • Kovy musí být před lepením udržovány v teple. V opačném případě se prodlužuje doba vypěnění a tím i doba lepení.
  • Některé hliníkové nebo galvanizované plechy může být obtížné slepit. Jejich povrch musí být před lepením zdrsněn nebo obroušen ocelovým kartáčem, aby se odstranily stopy látek, které zhoršují soudržnost spoje. Nejlepších výsledků může být dosaženo při použití plechů, natřených základovou barvou.
  • Nepoužívejte lepidlo při teplotách pod +10°C, protože to je nejnižší teplota, při které může lepení proběhnout
  • Stlačení při vysokých teplotách může výrazně zkrátit čas tvrdnutí. Tato technologie nemůže být použita pro nesouměrné panely, protože rozpínání materiálu při různých teplotách může způsobit estetické vady na panelech (zkroucení).
  • Použité nástroje omyjte naším rozpouštědlem 4005. V zájmu osobní hygieny, pokud dojde ke kontaktu pokožky s lepidlem, omyjte postižené místo mýdlem a vodou, dokud lepidlo nezaschne. Používejte ochranné rukavice, abyjste zabránili kontaktu lepidla s pokožkou.

 

SPOTŘEBUJTE do 9 měsíců od data výroby.

Datum poslední aktualizace specifikačního dokladu: červenec 2010

Bezpečnostní list výrobku je k dispozici na požádání.

 

 Všechny informace a doporučení  uvedené v tomto listu jsou založeny na praktických zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu.. Informace uvedené v tomto listu vyžadují testování a vyzkoušejte si sami zda je produkt vhodný pro Vaše použití. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedených informací ani z poradenské služby.